مشتریان

پروژه طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه بوش

طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه بوش

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا :
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه بوش

نوآوری در طراحی درعین حفظ اصالت برند ،چارچوب هایی مانند سبک و رنگ و لوگو  و...که به خوبی احقاق یافت.